Frivillighetsprisen

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2019?

Kjenner du noen som gir av sin tid til andre? For første gang gir kommunen ut en pris som skal gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement. Vi ønsker forslag på kandidater.

Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut på Frivillighetskonferansen i januar 2020.

Prisen skal berømme organisasjoner eller enkeltpersoner fra kommunen som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for kommunens innbyggere.

Retningslinjene er vedtatt av Utvalg for barn, unge og kultur 26.04.17 (sak 16/17)

  1. Porsgrunn kommunes frivillighetspris tildeles hvert år en organisasjon, eller enkeltperson som har utmerket seg med frivillig engasjement til beste for kommunens innbyggere. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
  2. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  3. Prisen kan tildeles organisasjoner eller enkeltpersoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune og som er tilsluttet samarbeidsforumet Frivillig Norge.
  4. Forslag til kandidater til Frivillighetsprisen skal være skriftlig og begrunnet. Søknadsfrist settes 1. november. Alle kan sende inn forslag på kandidater. Søknadsfrist blir kunngjort på Porsgrunn kommunes internettsider.
  5. Prisvinner velges ut av en komite på tre medlemmer som er sammensatt av ett medlem fra utvalg for barn, unge og kultur, ett medlem fra utvalg for helse og omsorg og et medlem fra formannskapet. Representanten fra utvalg for barn, unge og kultur er komiteens leder.  Sekretariat for komiteen og administrativt arbeid for prisen tillegges Virksomhet for kultur.
  6. Frivillighetsprisen er på kr 25.000,-. I tillegg får prisvinneren et diplom undertegnet av ordføreren.
  7. Frivillighetsprisen deles ut på Frivillighetskonferansen. Prismottaker offentliggjøres ikke før på prisutdelingsdagen.

Frist for å fremme forslag på kandidater er 1. november 2019. Sendes til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

For nærmere informasjon, kontakt Mette Weitemeyer, tlf. 917 39 051 eller e-post mette.weitemeyer@porsgrunn.kommune.no